REGULAMIN PORTALU

• Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy APIPORTAL.PL W Regulaminie określone zostały prawa i obowiązki użytkowników platformy, a także informacje określone przez prawo kraju lokalizacji administratora platformy APIPORTAL.PL.

• Akceptacja Regulaminu APIPORTAL.PL jest konieczna do nawiązania współpracy oraz korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez platformę. Jeśli nie akceptujesz zawartych w nim warunków nie będziesz mógł korzystać z oferty APIPORTAL.PL
• Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz warunkach użytkowania platformy. O wszelkich zmianach będziemy w miarę posiadanych możliwości informować na stronie internetowej.
Administrator chroni i przechowuje dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO. Dane archiwizowane w APIPORTAL.PL są szyfrowane.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Administrator — Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz ul.Niebieska 44, 65-128 Zielona Góra

ISRP— Internetowy System Rejestracji Pasiek prowadzony przez Administratora dostępny w domenie internetowej www.apiportal.pl

ISRPiR— Internetowy System Rejestracji Pasiek i Rolników prowadzony przez Administratora dostępny w domenie internetowej www.apiportal.pl

Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik – BAZA), która korzysta z platformy APIPORTAL.PL zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Rejestracja — wprowadzenie danych do platformy APIPORTAL.PL;

Formularz rejestracyjny — szablon elektroniczny, służący do rejestracji konta użytkownika zawierający pola, w których zamieszczane są wymagane/pożądane informacje dotyczące użytkownika oraz/lub pasieki oraz/lub upraw rolnych/sadowniczych.

 

Konto Użytkownika — przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych czynności udostępnionych przez platformę APIPORTAL.PL, identyfikowany przy zastosowaniu adresu e-mail oraz hasła dostępu.

 • Serwis APIPORTAL.PL umożliwia bezpłatną rejestrację pasiek i upraw w ogólnopolskiej bazie ISRP (Internetowy System Rejestracji Pasiek) i ISRPiR (Internetowy System Rejestracji Pasiek i Rolników), której dokonać może każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, na podstawie odrębnej umowy oraz posiadająca pasiekę, uprawę rolną lub sadowniczą.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji on-line rekordu jest założenie konta na stronie www.apiportal.pl, a po jego aktywacji, wypełnienie formularza według wskazanych instrukcji.
 • Użytkownik przed założeniem konta i dokonaniem rejestracji on-line zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu serwisu APIPORTAL.PL.
 • Konta użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji rekordu, nie ukończyli aktywacji, są automatycznie usuwane z systemu w ciągu 48h od ich założenia, co jest sygnalizowane dwukrotnym powiadomieniem w formie wiadomości e-mail.

 Warunkiem uzyskania dostępu do użytkowania strony internetowej APIPORTAL.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail;

• Użytkownikiem Konta APIPORTAL.PL może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat lub podmiot reprezentowany przez osobę pełnoletnią;

• APIPORTAL.PL stwarza możliwość korzystania z ogólnodostępnej wyszukiwarki pasiek oraz upraw– bez konieczności posiadania aktywnego Konta Użytkownika, jednak funkcja skontaktowania się bezpośrednio z pasieką lub rolnikiem poprzez portal jest możliwa jedynie dla zarejestrowanych użytkowników;

• Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane osobowe oraz dotyczące zamieszczanych podmiotów są prawdziwe i szczegółowe oraz dotyczą rejestrowanego podmiotu;

• Zabrania się stosowania nazw oraz określeń naruszających godność, obraźliwych, ośmieszających oraz wskazujących na inną osobę lub podmiot;

• Rejestracja w serwisie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z dyrektywą RODO, wysyłanie wiadomości systemowych na skrzynkę pocztową, zapoznał się z Regulaminem oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;

• Wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego APIPORTAL.PL, akceptujesz fakt, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż wiadomość e-mail zostanie dostarczona pomyślnie. Wynika to z funkcjonalności zapobiegającej wysyłaniu niedozwolonych formatów wiadomości oraz ustawień skrzynek e-mail odbiorców;

• W przypadku osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych, utworzenie Konta oraz dokonywanie wszelkich dalszych czynności w ramach APIPORTAL.PL możliwe jest wyłącznie przez osobę, która została uprawniona w imieniu tych podmiotów do podejmowania w/w czynności;

• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta Użytkownika, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania treści nieprawdziwych, sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem;

• Zabronione jest omijanie zabezpieczeń ograniczających dostęp do określonych funkcjonalności APIPORTAL.PL;

• Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta i tym samym rozwiązania współpracy z APIPORTAL.PL poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@apiportal.pl, zgłoszenia są weryfikowane przed usunięciem konta.

• Za rażące naruszenia Regulaminu, wykorzystywanie Konta Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zamieszczanie treści naruszających przepisy prawa bądź zasady współżycia społecznego, Konto Użytkownika lub/oraz wpisy przez niego dokonane zostaną bezpowrotnie usunięte. Tym samym zablokowany zostanie adres e-mail Użytkownika. Oceny wstępnej dokonywać będzie administrator bazy danych;

• Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników APIPORTAL.PL nie ponosi też odpowiedzialności za awarie powstałe na serwerach oraz w obrębie strony internetowej, uniemożliwiające okresowy brak możliwości korzystania z usług;

• W przypadkach naruszenia prawa lub sytuacjach wymagających interwencji konkretne pliki zostaną zabezpieczone przez Administratora oraz przekazane służbom zajmującym się przeciwdziałaniu przestępczości internetowej na terenie kraju macierzystego konkretnej bazy. 

Ponieważ rejestracja konta przez APIPORTAL.PL jest bezpłatna, nie przysługują Ci, żadne rekompensaty finansowe z powodu ewentualnych strat związanych z likwidacją Konta Użytkownika.

Portal APIPORTAL.PL udostępnia dwa typy kont użytkowników:

1.Konto dla pszczelarza, posiadacza pasieki – konto umożliwia nadanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego, który pszczelarz może znakować wszystkie elementy w swojej pasiece, modyfikację swoich danych poza nadanym numerem identyfikacyjnym wg.wzoru ISR.PL00000000, dodawanie i odejmowanie kolejnych pasiek wraz z lokalizacją gminy, powiatu, województwa; wyszukiwanie po lokalizacji lub/i rodzaju uprawy oraz kontaktowanie się z zarejestrowanymi rolnikami przez APIPORTAL.PL oraz wyszukiwanie i kontaktowanie się z pozostałymi zarejestrowanymi pszczelarzami. Zarejestrowanie konta umożliwia bycie wyszukanym przez użytkowników portalu i otrzymywanie za pośrednictwem APIPORTAL.PL wiadomości od innych zarejestrowanych użytkowników. Konto umożliwia zgłoszenie okoliczności kradzieży jego pasieki, która wyświetla się na liścir w ogólnie dostępnym rejestrze kradzieży w zakładce „rejestr kradzieży” oraz korzystania z pozostałych funkcji portalu takich jak forum, ogłoszenia lub dostęp do funkcji portalu zarezerwowanych dla zalogowanych użytkowników.

2.Konto rolnika/sadownika – konto umożliwia dodanie i odejmowanie rodzajów upraw, ich lokalizacji gminy, powiatu, województwa, wyszukiwanie zarejestrowanych pasiek i rolników na podstawie lokalizacji gminy, powiatu, województwa oraz bycie wyszukanym przez użytkowników portalu na podstawie lokalizacji lub rodzaju uprawy i kontakt przez apiportal.pl zarejestrowanym użytkownikom. Konto umożliwia korzystanie z pozostałych funkcji portalu.

 • Serwis APIPORTAL.PL umożliwia bezpłatną rejestrację pasieki lub uprawy w ogólnopolskiej bazie ISRP i ISRPiR na APIPORTAL.PL, której dokonać może każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, na podstawie odrębnej umowy oraz posiadająca pasiekę lub uprawę rolną/sadowniczą.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji on-line rekordu jest uprzednie założenie konta na stronie www.apiportal.pl, jego aktywacja linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres email, wypełnienie formularza według wskazanych instrukcji.
 • Użytkownik przed założeniem konta i dokonaniem rejestracji on-line zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności serwisu APIPORTAL.PL
 • Konta użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji rekordu lub nie ukończyli aktywacji, są automatycznie usuwane z systemu w ciągu 48h od ich założenia, co jest sygnalizowane dwukrotnym powiadomieniem w formie wiadomości e-mail
 • Weryfikacja prawa własności do pasiek/upraw nie leży w zakresie kompetencji APIPORTAL.PL, a tym samym podmiot nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich względem ewidencji. Użytkownik dokonując rejestracji potwierdza, że jest aktualnym właścicielem pasiek/upraw.

 

 • Rejestracja i umieszczenie danych osobowych w bazie ISRP oraz ISRPiR udostępnionej na  APIPORTAL.PL następuje wyłącznie po uzyskaniu przez podmiot dobrowolnej zgody właściciela na ich przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot i umieszczenie ich w bazie ISRP oraz ISRPiR na APIPORTAL.PL podczas procedury zakładania konta on-line.
 • Użytkownik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., ma prawo do dostępu, poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przeniesienia powierzonych danych oraz odwołania w każdej chwili zgody na ich przetwarzanie.
 • Pozyskane przez podmiot dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji pasiek i rolników w bazie w zakresie, na który wyraża zgodę właściciel konta podczas jego zakładania lub zmian, poprzez zaznaczenia pola „x” w kratce obok pola udostępniania danych do publicznego wyszukiwania. Wyrażenie zgody na publiczne udostępnienie nazwy użytkownika (dowolna nazwa własna), numeru identyfikacyjnego pasieki nadanego przez  ISRP w APIPORTAL.PL, informacji o zgłoszonej kradzieży, lokalizacji pasieki/uprawy tj gmina, powiat, województwo, rodzaju uprawy jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania portalu tj. wyszukiwania pasiek i upraw, rejestru skradzionych pasiek i użytkownik zakładając konto na  APIPORTAL.PL wyraża na to dobrowolną zgodę. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgodny, nie rejestruje się na APIPORTAL.PL. Dopuszcza się jednak zarejestrowanie konta użytkownika i nadanie nr identyfikacyjnego pasieki bez dodawania ogólnej lokalizacji pasieki, jeśli jednak użytkownik poda lokalizację, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie jej w wynikach publicznego wyszukiwania pasiek ISRP.
 • Podanie przez właściciela pasieki lub uprawy prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, świadczenie przez APIPORTAL.PL oferowanych usług względem jego osoby może być utrudnione lub niemożliwe, co dotyczy także dochodzenia swoich praw w razie zgłoszenia kradzieży służbom państwowym z uwagi na utrudnioną weryfikowalność właściciela numeru identyfikacyjnego nadanego na APIPORTAL.PL. Użytkownik we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające z w.w. sytuacji.
 • Użytkownik rejestrując się w bazie APIPORTAL.PL, wyrażając dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz zaznaczając stosowną deklarację w procesie rejestracji, potwierdza, że jest ich aktualnym właścicielem.
 • Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nie udostępnia danych osobowych użytkowników APIPORTAL.PL, osobom i podmiotom trzecim bez podstawy regulowanej prawnie.
 •  Wszystkie zgromadzone dane osobowe są zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stosowane są do tego celu środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 
 • Posiadacz konta w serwisie APIPORTAL.PL oświadcza, że w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Administratorem Danych powierzonych do przetwarzania.

 • Administrator bazy gwarantuje że dane osobowe są strzeżone w sposób przewidziany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w zgodności z art. 32 RODO. W zakresie tych przepisów Międzynarodowa Baza Danych Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych.

  l. APIPORTAL.PL jest gwarantem spełnienia wszystkich praw użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto i rozwiązać współpracę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@apiportal.pl 

  ł. Wraz z usunięciem konta, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.

1. Dwa typy kont A. dla rolnika/sadownika B.pszczelarza

2. WYSZUKIWARKA PASIEK – umożliwia wyszukanie pasieki według jej przybliżonej lokalizacji lub według numeru ISRP.PL00000000

3. WYSZUKIWARKA UPRAW – umożliwia wyszukanie uprawy według jej przybliżonej lokalizacji lub według rodzaju uprawy.

4. POWIADOMIENIE EMAIL: Umożliwia skontaktowanie się z innym użytkownikiem poprzez wiadomość tekstową wysyłaną z okna wysyłania wiadomości serwisu na adres email bezpośrednio od innego zarejestrowanego użytkownika. Użytkownik wysyłając wiadomość wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail adresatowi celem kontaktu. Adres e-mail nie jest udostępniany innemu użytkownikowi apiportal.pl w ramach usługi POWIADOMIENIE E-MAIL. Jeżeli osoba nie będąca posiadaczem konta na apiportal.pl będzie chciała się skontaktować z wybranym użytkownikiem, może skontaktować się jedynie z administratorem portalu przez wyznaczony do tego formularz kontaktowy pod adresem email kontakt@apiportal.pl jednak wydłuży to czas oczekiwania.

5. REJESTR KRADZIEŻY PASIEK – zakładka, strona, na której wyświetla się lista pasiek wraz z numerami ISRP, które zostały zgłoszone przez użytkowników i w kórych miały miejsce kradzieże. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić lub cofnąć zgłoszenie w panelu edycji konta. Informacja o zgłoszonej kradzieży z pasieki wyświetla się także w wynikach wyszukiwania pasiek.

5. Forum oraz panel ogłoszeń, które są w obecnie w procesie uruchamiania znajdą w tym regulaminie osobną zakładkę dotyczącą zasad korzystania z tych usług portalu.

Serwis APIPORTAL.PL chroniony jest certyfikatem SSL, a jego administracją zajmują się wykwalifikowani pracownicy firmy Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz. Serwis APIPORTAL.PL oferuje usługi rejestracji, przerejestrowania i wyrejestrowania pasieki i upraw w sposób ciągły, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Podmiot zastrzega jednak, iż w przypadku przerw technicznych lub aktualizacji systemu niektóre z jego elementów mogą być czasowo niedostępne, o czym użytkownicy zostaną zawczasu poinformowani poprzez stronę internetową serwisu.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwis APIPORTAL.PL korzysta z tzw. ciasteczek (cookies), które użytkownik może wyłączyć w dowolnym momencie z poziomu swojej przeglądarki. Więcej na temat polityki cookies znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI „PLIKI COOKIES”.

Zgodnie z regulaminem, pracownicy Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz nie udostępniają danych osobowych właścicieli znalazcom zaginionych uli bez podstawy regulowanej prawnie. Wyjątek stanowią jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa, które m.in. zgodnie art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, uprawnione są na wniosek, do uzyskania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
ustawowych zadań np. nawiązania kontaktu z właścicielem odnalezionych uli. Podmiot zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenia w kontakcie z właścicielem zarejestrowanej pasieki, jeśli dane znajdujące się w bazie będą niepełne, nieprawidłowe lub nieaktualne.

Obowiązek wszczęcia odpowiednich postępowań lub czynności prawnych w celu zgłoszenia kradzieży lub odzyskania utraconej własności leży po stronie jego właściciela i podmiot administrator APIPORTAL.PL nie bierze w nim udziału oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie działań w celu wyjaśnienia i odzyskania własności przez właściciela lub zadość uczynienia.

Użytkownicy mogą kontaktować się z pracownikami serwisu APIPORTAL.PL za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 42 670 29 00 (wew 2) (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) lub całodobowo na adres mailowego kontakt@apiportal.pl. Pracownicy APIPORTAL.PL
podejmują się odpowiedzi na zgłoszenia niezwłocznie po ich weryfikacji. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby nawiązania kontaktu zwrotnego z osobą/jednostką dokonującą zgłoszenia.

Użytkownik zgłaszając kradzież za pomocą APIPORTAL.PL jest świadom przepisów prawa zgodnie z którymi, jeśli zaistnieje wiedza lub podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci kradzieży jego własności, zgłoszenie takiej sytuacji w APIPORTAL.PL nie zastępuje zgłoszenia go właściwym organom ścigania. APIPORTAL.PL nie jest uprawniony do zweryfikowania wiarygodności zgłoszenia i nie podejmuje zgłoszeń w.w.organom. Jednocześnie właściciel, wiedząc o okoliczności wystąpienia przestępstwa nie zgłasza go właściwym organom sam zgodnie z prawem podlega odpowiedzialności karnej.

Za prawidłowe działanie APIPORTAL.PL odpowiada Administrator, który dokłada wszelkich starań w zakresie profesjonalnego i bezawaryjnego funkcjonowania poszczególnych jej działów;

APIPORTAL.PL stosuje certyfikowane, kodowane systemy zabezpieczeń dotyczące zgromadzonych danych, informacji oraz treści zamieszczanych wpisów. Nie możemy jednak zagwarantować bezawaryjności ani zweryfikować z całą pewnością, gdzie wystąpił problem, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe zakłócenia, przerwę w dostawie usług, utratę lub uszkodzenie danych czy tez systemu komputerowego;

Nie kontrolujemy żadnych witryn, do których linki znajdują się na stronie APIPORTAL.PL, więc nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie straty, które wynikną z korzystania z nich.

Nazwa, projekt, szata graficzna, logo, oprogramowanie, rozwiązania technologiczne oraz baza danych są własnością Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz i podlegają ochronie prawnej oraz ochronie wartości intelektualnej.

Zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie tekstów, zdjęć, materiałów audio i video zamieszczonych na stronie APIPORTAL.PL bez zgody Administratora;

Zabronione jest modyfikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dekompilowanie ani odtwarzanie kodu źródłowego ani oprogramowania używanego przez APIPORTAL.PL

Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego uzyskanie dostępu osób trzecich do kont użytkowników, jak również za próby oraz/lub następstwa prób wyłudzeń spowodowanych działaniem programów phisingowych, czy wirusów przekierowujących,

działających w sposób utajony w przeglądarkach lub klientach poczty użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania odpowiednich środków ostrożności celem zabezpieczenia danych dostępowych do swojego konta w serwisie APIPORTAL.PL

Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i wydarzenia będące następstwem nawiązania kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu APIPORTAL.PL ,w szczególności usługi POWIADOMIENIE EMAIL i to z jakichkolwiek przyczyn.

Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania serwisu APIPORTAL.PL, podmiot zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego regulaminu, prawa RP lub międzynarodowego oraz dobrych obyczajów i moralności, w tym umieszczania niecenzuralnych treści, wulgaryzmów, nieuprawnionych zdjęć itd.

Obowiązuje zakaz użytkowania oprogramowania służącego do nieautoryzowanego pozyskiwania danych, wyłudzającego dane, mogącego przyczynić się do zakłóceń lub awarii systemu;

Jeśli korzystasz z linków zamieszczonych na stronie APIPORTAL.PL, podlegasz Regulaminowi strony, do której zostałeś przeniesiony; ponieważ nie jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować zmian na linkowanych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na nich;

Korzystanie z serwisu APIPORTAL.PL, zakładanie kont, dokonywanie przerejestrowań i wyrejestrowań oraz rejestracja jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Użytkownik ma prawo nie akceptować regulaminu, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu APIPORTAL.PL

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030, z późn. zm.), które zostają zawarte na czas nieokreślony z chwilą utworzenia przez użytkownika konta w serwisie APIPORTAL.PL

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach serwisu APIPORTAL.PL. Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej.

Użytkownikowi APIPORTAL.PL przysługują wyłącznie prawa zawarte w niniejszym Regulaminie; jeśli nie zostały one ujęte, nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń

1.W przypadku kupna znaczonych elementów Użytkownik powinien oznaczyć je w trwały sposób DODATKOWO swoim numerem. Użytkownik posiadający swój numer ISRP nie powinien niszczyć numeru swojego poprzednika! 

2.Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje i związane z nimi formalności pomiędzy użytkownikami portalu oraz pomiędzy użytkownikami portalu a jakimikolwiek innymi osobami.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny w przypadku kupna/sprzedaży, oddania w posiadanie/wzięcia w posiadanie znaczonych elementów za dopełnienie formalności uwiarygadniających prawomocne przekazanie posiadania innej osobie lub wejście w posiadanie rzeczy od innej osoby. 

Może udokumentować to w dowolny skuteczny sposób np.:

– faktura, rachunek

– umowa kupna sprzedaży w formie pisemnej lub elektronicznej (np. email)

– proste oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej np.” Ja (imię i nazwisko) niżej podpisany oświadczam, że w dniu (…) oddałem w posiadanie znaczone nr ISRP.PL …………..  ramki/ule w ilości: ………  panu/pani (……)”

– potwierdzenie płatności np. potwierdzenie przelewu, wpłaty na rachunek bankowy