Polityka prywatności

1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Administratorem danych jest właściciel serwisu internetowego APIPORTAL.PL, Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Niebieska 44 65-128 Zielona Góra Tel. 42 670 29 00(wew 2), kontakt@apiportal.pl.

2. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. 42 670 29 00 (wew2 ), kontakt@apiportal.pl.

3. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz przetwarza powierzone dane w związku z oferowanymi i świadczonymi usługami internetowego systemu rejestracji pasiek i upraw „ISRP” „ISRPiR” na APIPORTAL.PL oraz, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z pozostałych funkcji serwisu APIPORTAL.PL, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, jak i możliwość kontaktu z pracownikami, rozwiązywać problemy techniczne oraz proceduralne, wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa i umożliwić płatności on-line za usługi dodatkowe w ramach serwisu.

CEL: Zawarcie i realizacja umowy w ramach oferowanych usług internetowego systemu rejestracji pasiek i upraw, forum internetowego, tablicy ogłoszeń, dostępu do niektórych funkcji na stronie dostępnych tylko zarejestrowanym użytkownikom.

ZAKRES: Dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail), numer weterynaryjny pasieki, lokalizacja gminy, powiatu, województwa pasieki lub uprawy)

PODSTAWA PRZETWARZANIA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

CEL: Działania marketingowe, biuletyny informacyjne, remarketing,

ZAKRES: e-mail, dane IP, dane analityczne (Google Ads).

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CEL: Ochrona danych użytkowników i bezpieczeństwo serwisu APIPORTAL.PL

ZAKRES: Dane logowania, dane IP, dane analityczne (Google Analytics)

PODSTAWA PRZETWARZANIA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych właścicieli pasiek i upraw, w związku z realizacją usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, nie udostępniamy ich osobom oraz podmiotom trzecim bez podstawy regulowanej prawnie.

b. Z uwagi na konieczność ochrony przed robotami/botami internetowymi, serwis APIPORTAL.PL korzysta w niektórych sytuacjach z mechanizmu weryfikacji o nazwie Google reCAPTCHA. Z tego względu APIPORTAL.PL może ujawnić Google Inc. adres IP komputera użytkownika.

c. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dane osoby tworzącej konto użytkownika podawane we wniosku na apiportal.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych; W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator wykorzystuje przede wszystkim środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

d. Użytkownik może udostępnić dobrowolnie swoje dane personalne zaznaczając tzw. „checkbox” pole kwadratu z prawej strony swoich danych w zakładce edycji konta. Zaznaczenie tego pola przy polu danych oznacza wyrażenie zgody na wyświetlanie tych danych publicznie w wyszukiwarce pasiek lub w wyszukiwarce upraw.  Użytkownik może, ale nie musi udostępniać publicznie danych kontaktowych oraz imienia i nazwiska, ponieważ istnieje możliwość skontaktowania się z nim poprzez serwis apiportal.pl – okno wysyłania wiadomości, lub formularz kontaktowy dla niezarejestrowanych użytkowników.

e. Użytkownik rolnik może dodać uprawy a użytkownik pszczelarz może dodać pasieki. Niektóre pola kwadratu „checkbox” są zaznaczone jako obligatoryjne do publicznego wyszukiwania kolorem czerwonym, co oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie ich publicznie w wynikach wyszukiwań pasiek i upraw. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podanie tych danych do publicznego wyszukiwania, może zrezygnować z wypełniania tych pól.

f. W wynikach wyszukiwania pasiek, zawsze widoczny jest numer id użytkownika czyli nadany numer pasieki wg.wzoru: ISRP.PL.00000000, te dane nie są traktowane jako personalne, ponieważ ich widoczność w publicznym wyszukiwaniu pasiek stanowi o sensowności i logice osiągnięcia celu całego systemu ISRP polegającego na utrudnieniu złodziejom odsprzedaży kradzionych elementów pasieki i ich identyfikowalności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgodny na udostępnienie tego numeru publicznie, nie może skorzystać z systemu ISRP i powinien zaniechać rejestracji.

e. Oprócz administratora, dostęp do danych w niektórych wyjątkach mają podmioty przetwarzające na podstawie odrębnych umów świadczenia usług oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

A.Dane osobowe właścicieli zarejestrowanych pasiek i upraw przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przez nas przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, dane właściciela pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie.

B.W niektórych sytuacjach powierzone nam dane mogą być przetwarzane dłużej tj. gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez administratora lub stanowiąc dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej w tym policji i prokuratury – do momentu, w którym przestaną być one przydatne w postępowaniu lub do czasu zakończenia wszelkich czynności z tym związanych.

3.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

A.Każda osoba, której dane przetwarzane są przez administratora, Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz, ma prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych.

B.Podanie danych osobowych podczas rejestracji on-line w serwisie APIPORTAL.PL ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z usług oferowanych przez APIPORTAL.PL

4.MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

A.PROCEDURA USUNIĘCIA, DOSTĘPU I PRZENIESIENIA DANYCH : Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie, której dane przetwarzane są przez Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz. w ramach świadczonych usług Internetowego Systemu Rejestracji Pasiek i Rolników APIPORTAL.PL, przysługuje m.in. prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie (usunięcie danych), jak i prawo do ich przeniesienia.

B. DOSTĘP DO DANYCH: Użytkownicy on-line serwisu APIPORTAL.PL mają dostęp do swoich danych z poziomu utworzonego konta.

C. USUNIĘCIE DANYCH: Złożenie wniosku o usunięcie danych w serwisie APIPORTAL.PL odbywa się za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres kontakt@apiportal.pl

D. PRZENIESIENIE DANYCH: Wnioski o przeniesienie danych przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, listownie na adres Ekoherbal ul.Franciszka Plocka 7 94-106 Łódź

Informujemy, iż wnioski składane elektronicznie z poziomu serwisu APIPORTAL.PL, jak i listownie, podlegają weryfikacji.

Wniosek pisemny o przeniesienie danych musi zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane
– adres email używany w serwisie apiportal.pl
– telefon kontaktowy
– numer ISRP.PL nadany przez apoportal.pl jeśli dotyczy
– numer weterynaryjny pasieki jeśli dotyczy
– czytelny podpis
– wyraźną prośbę o eksport danych i ich zwrotne odesłanie
lub
– wyraźną prośbę o przesłanie ich innemu administratorowi
– dane oraz adres administratora

Zwracamy uwagę, iż dane osobowe mogą być przekazane do innego administratora tylko, jeśli jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.). Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy administrator nie wyrazi zgody na otrzymanie danych, których właścicielem jest osoba chcąca je przenieść. Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia przez innego administratora, przenoszonych danych i to z jakichkolwiek przyczyn. Jednocześnie Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz zastrzega prawo do odmowy przyjęcia danych, przenoszonych od innego administratora, które miałyby być umieszczone w APIPORTAL.PL.

POLITYKA COOKIES APIPORTAL.PL

Informujemy, że www.apiportal.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator serwisu, Ekoherbal Czesława Wydrychiewicz, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.

Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony, możliwości logowania do serwisu, utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) ­ sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Administrator APIPORTAL.PL informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępniane jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie ich producenta.